บริการจดทะเบียน COC ประเทศรัสเซีย

         
               สำหรับ Certificate Of Conformity (COC) เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับการจัดหน่ายสินค้าในประเทศ Russia อีกทั้งเอกสารดังกล่าวนี้สามารถใช้ร่วมกับประเทศ Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan หรือเรียกกลุ่มประเทศเหล่านี้ว่า Eurasian Economic Union เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าและแสดงว่าสินค้าเหล่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค

              เอกสารที่เราจะต้องจดทะเบียนในกลุ่มประเทศเหล่านี้ ได้แก่
1.CU TR Declaration of Conformity
2.State Registration
3.CU TR Certificate of Conformity
ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้จะถูกแบ่งไปตามประเภทสินค้า ที่ได้จัดประเภทเอาไว้
             
             จากจดทะเบียน Certificate Of Conformity (COC)  จะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ไม่รวมระยะเวลาการจัดเตรียมเอกสาร เอกสารที่ต้องใช้
1.แบบแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม (แบบ จ.ค.)
2.หนังสือรับรองการจำหน่าย (Certificate of Free Sales : CFS )
3.หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และสูตรส่วนประกอบ (Certificate of Ingredient : COI )
4.หนังสือรับรองสถานที่ผลิต ( Certificate of Manufacture : COM ) หรือ หนังสือรับรอง GMP ของโรงงานผลิตสินค้า
5.ลักษณะผลิตภัณฑ์ รวมถึงรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์
6.เอกสารการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามสรรพคุณที่กล่าวอ้าง
             Quality Plus ให้บริการรับจดแจ้ง FDA เพื่อให้คุณเตรียมความพร้อมสู่การส่งออกและขยายตลาดไปสู่ตลาดรัสเซีย
Share this